Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden slaan op de diensten die Goede Morgen Marketing aanbiedt.

1 – Definities


Goede Morgen Marketing

Goede Morgen Marketing, gevestigd aan de Spieringsweteringweg 94, 2286KG te Rijswijk

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85909173.

Goede Morgen Marketing biedt de diensten online marketing, SEO, copywriting en strategie aan. 

Algemene Voorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn wanneer de Klant gebruik maakt van de Dienst die Goede Morgen Marketing aanbiedt. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website van Goede Morgen Marketing.

Dienst

De door Goede Morgen Marketing geleverde dienst, bestaande uit online marketing, SEO, copywriting en strategie. 

Klant

Het bedrijf, de organisatie of de persoon die gebruik wilt maken van de Dienst die Goede Morgen Marketing aanbiedt.

Offerte(s)

Een aanbieding van Goede Morgen Marketing, verstuurd per mail.

Overeenkomst

De overeenkomst die tot stand komt tussen Goede Morgen Marketing en de Klant wanneer de Klant aangeeft Goede Morgen Marketing in te willen zetten voor online marketing in opdracht en de hiervoor opgestelde Offerte heeft ondertekend.

Website

De website van Goede Morgen Marketing: www.goedemorgenmarketing.nl

2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Goede Morgen Marketing en de Klant, inclusief Offertes en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een Overeenkomst.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet geldig en worden door Goede Morgen Marketing van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling vermeld in deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • Bij onduidelijkheden over de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, dient de Klant contact op te nemen met Goede Morgen Marketing.
 • Wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden beschreven staat, dan dient ook deze situatie in de geest van deze Algemene Voorwaarden te worden beoordeeld.

3 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Goede Morgen Marketing heeft ten allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van een wijziging zal de Klant op de hoogte worden gesteld. Eventuele wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd en zullen pas van kracht zijn wanneer de Klant van de wijziging op de hoogte is gesteld. De meest actuele Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website. Indien de Klant de Dienst blijft gebruiken na wijziging van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Klant daarmee de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 • Indien de Klant de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet accepteert, heeft de Klant het recht om niet langer gebruik te maken van de door Goede Morgen Marketing aangeboden Dienst.

4 – Offertes

 • Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de Offertes wordt vermeld wat er bij de Dienst zit inbegrepen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal uren marketing, het aantal te leveren documenten en de levertijd die hier aan verbonden is, de reiskosten, etc. Offertes zijn tot 14 dagen na de uitgegeven datum geldig.
  Op de offertes wordt de prijs exclusief BTW weergegeven.
 • Indien de klant akkoord gaat met de Offerte, dient de klant de opdracht door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging per mail te bevestigen. De Overeenkomst is nu definitief.

5 – Overeenkomst

 • Goede Morgen Marketing heeft het recht om alles wat bij een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 • Wijzigingen in de Overeenkomst door de Klant om welke reden dan ook, zijn voor rekening van de Klant en zullen door Goede Morgen Marketing slechts worden uitgevoerd na een aparte Offerte van meerkosten die door de Klant voor akkoord is ondertekend en aan Goede Morgen Marketing is geretourneerd.

6 – Uitvoering opdracht

 • Goede Morgen Marketing zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Goede Morgen Marketing gebruikelijk werkt.
 • Goede Morgen Marketing spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de Dienst. De Klant is verplicht om de omstandigheden voor Goede Morgen Marketing zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

7 – Factuur en betaling

 • De factuur wordt tegelijk met de levering van de dienst per mail naar de Klant verstuurd.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Indien na het verstrijken van deze termijn de betaling nog niet volledig voldaan is, ontvangt de Klant een herinnering voor het betalen van de factuur. Indien de Klant het verschuldigde bedrag na deze herinnering niet binnen 7 dagen heeft uitbetaald, is de Klant in verzuim. Vanaf dit moment is de Klant rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 • Indien de klant in verzuim is of op een andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten die Goede Morgen Marketing ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de klant.

8 – Auteursrecht en eigendom

 • Het auteursrecht alsmede de andere rechten van intellectuele eigendom op alle, in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust ten allen tijde bij Goede Morgen Marketing.
 • Het is niet toegestaan om de aangeleverde producten door te verkopen of over te dragen, dan wel het sublicentieren, herlicentieren, uitlenen of leasen.

9 – Inbreuk op auteursrecht

 • Bij inbreuk op het auteursrecht van Goede Morgen Marketing dient de Klant een schadevergoeding te betalen ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijke licentievergoeding (vermeld in de opgestelde Offerte), zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10 – Annulering

 • In geval van annulering van een Overeenkomst door de Klant op welk moment en om welke reden dan ook, heeft Goede Morgen Marketing recht op 25% van de overeengekomen vergoeding vastgelegd in de ondertekende Offerte.
 • Bij overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de marketeer van Goede Morgen Marketing, stelt Goede Morgen Marketing, indien gewenst en indien mogelijk een andere marketeer aan. De Klant heeft in geval van overmacht van de marketeer van Goede Morgen Marketing het recht om het contract te ontbinden. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de marketeer van Goede Morgen Marketing is de aansprakelijkheid van de marketeer beperkt tot het terugbetalen van de door de Klant reeds voldane bedrag of het zoeken van een vervangende marketeer.

11 – Onmacht

 • In alle gevallen van onmacht (denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal of onverwachts technisch falen van de apparatuur), kan de Klant Goede Morgen Marketing voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen om een vergoeding of schadeloosstelling.

12 – Klachten

 • Klachten inzake de geleverde Dienst dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de Dienst schriftelijk aan Goede Morgen Marketing te worden medegedeeld. In een dergelijk geval wordt er samen met de Klant gezocht naar een oplossing die voor beide partijen gepast is.

13 – Privacy statement

 • In het Privacy statement, te vinden op de Website, staat genoteerd hoe Goede Morgen Marketing omgaat met de gegevens en privacy van de Klant.

14 – Aansprakelijkheid

 • Goede Morgen Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet.
 • De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

15 – Faillissement/surseance

 • Zowel Goede Morgen Marketing als de Klant hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Klant heeft Goede Morgen Marketing het recht de Overeenkomst te beëindigen.

16 – Recht

 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet van toepassing blijkt te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aantasten.
 • Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Laatst gewijzigd: april 2022